Produkcja

GLEBY

O stabilności gleb olszańskich świadczy dominująca do dzisiaj pozycja zbóż w ogólnej strukturze zasiewów. W Olszanach najwięcej jest gruntów ornych, które stanowią 86% całej struktury gruntów.